Välkommen
till
Hemmestorp Södergård

Vårt område uppskattas för sin vackra natur och sin fridfullhet.
Här har vi nära till naturskyddade miljöer, Skåneleden, Kulturens Östarp och Romeleåsens golfbana.
Våren 2022 färdigställdes gång- och cykelväg längs med väg 740, Gamla Lundavägen, mellan Veberöd och avtagsväg till Nämdemansgården.

Uppdaterat 2024-05-03

Hemmestorp Södergård Samfällighetsförening kallar härmed till ordinarie årsstämma.
Söndagen den 2 juni 2024.
Tid och Plats ser ni i brevet eller mailet från sofie@ekonomieffekt.se
Har ni inte fått brev eller mail
kontakta stryrelsen.

Hej!
Nu är det äntligen dags att göra vid våra vägar!
Skanska påbörjar arbetet måndagen den 15/4 med den stora vägen, dvs Enbärsvägen, och kör upp till Blåbärsvägen. Därefter tas småvägarna.
Skanska börjar arbeta vid kl 7.30 och slutar vid kl 16.00. För att underlätta för alla berörda ber vi dig att köra före eller efter angivna tider i möjligaste mån, framförallt när de arbetar med den stora vägen.
Vägarbetet påverkar framkomligheten. Räkna med att väntetid kan förekomma exempelvis för att passera arbetande fordon.
Vägarbetet är väderberoende. Vid regn måste det avbrytas. Därför kan Skanska inte ge besked om var de kommer att arbeta eller hur lång tid vägarbetet pågår. De hälsar att troligtvis kommer vägarna att vara klara efter ca 2 veckor.
Styrelsen tackar redan nu för att du har överseende och tålamod!

Mvh Styrelsen

Frostvakt vintertid

På förekommen anledning uppmanar styrelsen alla medlemmar att vid längre frånvaro från fastigheten sätta inomhustemperaturen så högt att inte frosten kan spränga vattenrören i fastigheten. Om ni har yttre vattenutkastare behöver den tömmas så att isen inte spränger vattenledningen i husets fasad

Informationskanaler

Med övergång våren 2023 kommer styrelsen att informera endast via samfällighetens hemsida och anslagstavlan. Det ligger på medlemmarna att hålla sig uppdaterade via dessa kanaler.
Kallelser och underlag till stämman kommer liksom tidigare att skickas ut via post och sättas upp på anslagstavlan. Stämmoprotokollet kommer liksom nu att finnas både på hemsidan och på anslagstavlan.

Hjärtstartare

Styrelsen har köpt en hjärtstartare till samfälligheten. Den är placerad i en uppvärmd låda på Krusbärsvägen 2. Skylt makerar var.
 

 

Ang hastigheten i Furet

Styrelsen ber er beakta den rekommenderade fartbegränsningen i furet. Vi har fått in en vädjan om detta från deras styrelse.
Den radar som är vänd mot Södergård visar att trafiken ofta håller en för hög hastighet utifrån den rekommenderade hastigheten.


Uppsikt över era hundar

För allas vår trivsel,  vill vi att hundägare har god uppsikt över era hundar.​​​​​​


Förvaltning

Vår samhällighet förvaltar gemensamhetsanläggningarna, väg pumphus och grönområden.


Biotopskyddad mark

Vid Vinbärsvägen och Körsbärsvägen finns skogsområden med mycket höga naturvärden.
 

Vi är ett av sju områden

Hemmestorp Södergård är ett av sju områden i Hemmestorpsområdet