Välkommen
till
Hemmestorp Södergård

Vårt område uppskattas för sin vackra natur och sin fridfullhet.
Här har vi nära till naturskyddade miljöer, Skåneleden, Kulturens Östarp och Romeleåsens golfbana.

Uppdaterad 2019-03-21

Kommunalt vatten och avlopp
Sjöbo kommun har informerat styrelsen för Södergård om att framdragning av kommunalt vatten och avlopp planeras till perioden 2021-2023.
Under förstudien, hösten 2018, kommer projektören besöka området och inventera befintliga va-anläggningar samt låta utföra geotekniska undersökningar.
 

Hundägares ansvar
Styrelsen har mottagit klagomål på att vägrenarna är nedsmutsade med hundbajs. 
Detta är naturligtvis en sanitär olägenhet, i synnerhet vid tillfällen då kantgräset klipps.
Styrelsen uppmanar därför alla hundägare att plocka upp bajset på vägrenarna efter sina hundar.

Här nedan är några referat från stämman 2018-06-10.

Röjdag

När det gäller den gemensamma röjdagen beslutade stämman att ge styrelsen mandat att kalla medlemmarna då behov uppkommer.
 
Ordningsregler
Styrelsen vill åter igen påminna om föreningens ordningsregler som antogs av föreningsstämman 2014. Det är inte tillåtet att, utan tillstånd av styrelsen, för längre perioder ställa fordon, vagnar, containrar etc. på fritomter eller annan av föreningen disponerad mark.
 
Hastigheten på vägarna
Det framförs ofta klagomål till styrelsen om att man håller alltför hög fart på våra vägar. Förutom att risken för olyckor ökar drastiskt med hög hastighet ökar även slitaget avsevärt. Detta i sin tur innebär ökade underhållskostnader. Vi vädjar därför till våra medlemmar om att sänka hastigheten och skona vår miljö.
 
Grenar o kvistar
På vår bålplats får man väldigt gärna lägga grenar och kvistar från sin trädgård och dess närmaste omgivning. Man får däremot inte kasta stockar, rötter, jord och sten, gräsklipp och annat trädgårdsavfall. Det brinner så rysligt dåligt. Vänligen respektera detta.

Bredband fiber det
självkara valet

Teleservice  utbyggnad av fiber i Hemmestorp Södergård är nu genomförd.

nyckelbiotop

Vid Vinbärsvägen och Körsbärsvägen är skogsområde med mycket höga naturvärden.
 Vårt område är ett av 7 områden i Hemmestorp

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna, väg pumphus och grönområden.