Välkommen
till
Hemmestorp Södergård

Vårt område uppskattas för sin vackra natur och sin fridfullhet.
Här har vi nära till naturskyddade miljöer, Skåneleden, Kulturens Östarp och Romeleåsens golfbana.
Våren 2022 färdigställdes gång- och cykelväg längs med väg 740, Gamla Lundavägen, mellan Veberöd och avtagsväg till Nämdemansgården.

Uppdaterat 2023-10-16

Frostvakt vintertid

På förekommen anledning uppmanar styrelsen alla medlemmar att vid längre frånvaro från fastigheten sätta inomhustemperaturen så högt att inte frosten kan spränga vattenrören i fastigheten. Om ni har yttre vattenutkastare behöver den tömmas så att isen inte spränger vattenledningen i husets fasad

Informationskanaler

Med övergång våren 2023 kommer styrelsen att informera endast via samfällighetens hemsida och anslagstavlan. Det ligger på medlemmarna att hålla sig uppdaterade via dessa kanaler.
Kallelser och underlag till stämman kommer liksom tidigare att skickas ut via post och sättas upp på anslagstavlan. Stämmoprotokollet kommer liksom nu att finnas både på hemsidan och på anslagstavlan.

Hjärtstartare

Styrelsen har köpt en hjärtstartare till samfälligheten. Den är placerad i en uppvärmd låda på Krusbärsvägen 2. Skylt makerar var.
 

 

Ang hastigheten i Furet

Styrelsen ber er beakta den rekommenderade fartbegränsningen i furet. Vi har fått in en vädjan om detta från deras styrelse.
Den radar som är vänd mot Södergård visar att trafiken ofta håller en för hög hastighet utifrån den rekommenderade hastigheten.


Uppsikt över era hundar

För allas vår trivsel,  vill vi att hundägare har god uppsikt över era hundar.​​​​​​


Förvaltning

Vår samhällighet förvaltar gemensamhetsanläggningarna, väg pumphus och grönområden.


Biotopskyddad mark

Vid Vinbärsvägen och Körsbärsvägen finns skogsområden med mycket höga naturvärden.
 

Vi är ett av sju områden

Hemmestorp Södergård är ett av sju områden i Hemmestorpsområdet